ஆண்களின் அலட்சியத்தால் உ.யி.ரா.ப.த்தை உண்டாக்கும் கொடிய நோய்! ஜாக்கிரதை…

913

இதய நோய்……

தற்போது ஆண்களின் உ.யி.ரை அதிகம் ப.றி.ப்.பதில் முதன்மையாக இருப்பது இ.த.ய நோ.ய்.கள் தான்.

இத்தகைய இதய நோ.ய்.களுக்கு வழிவகுப்பது இ.ர.த்த அ.ழு.த்தம்.

ஒருவருக்கு இ.ர.த்.த அ.ழு.த்.தம் அதிகமானால், அது இ.த.ய.த்தில் உடனே பா.தி.ப்.பை ஏற்படுத்தும்.


மேலும் வருடத்திற்கு 9 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் இ.ர.த்த அ.ழு.த்.த.த்தினால் உ.யி.ரி.ழ.க்.கின்.ற.னர்.