மனைவி இறப்பை ஏற்க முடியாமல் கணவன் எடுத்த விபரீத முடிவு : நெஞ்சை உறைய வைத்த சம்பவம்!!

142

தமிழகத்தில்..

தமிழகத்தில் மனைவி உ.யிரிழந்த து.க்கத்தில் மா.ற்றுத்திறனாளி க.ணவர் த.ற்.கொ.லை செ.ய்து கொ.ண்டார். தூத்துக்குடியின் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள குறுக்குசாலையை சேர்ந்தவர் எட்டப்பன் (40). மா.ற்றுத்திறனாளி.

இவருக்கு மா.ற்றுத்திறனாளி பெ.ண்ணுடன் தி.ருமணம் ந.டந்தது. தி.ருமணம் மு.டிந்த சி.ல மா.தங்களில் ம.னைவி இ.றந்துவிட்டார். தற்போது பெற்றோருடன் வசித்து வந்தார்.

ம.னை.வி இ.ற.ந்.த து.க்.க.த்.தி.ல் வா.ழ்.க்.கை.யி.ல் வெ.று.ப்.ப.டை.ந்.து கா.ண.ப்.ப.ட்.ட எ.ட்.ட.ப்.ப.ன் நே.ற்.று வீ.ட்.டி.ல் தூ.க்.கி.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டா.ர். இ.து கு.றி.த்.து பொ.லி.சா.ர் வ.ழ.க்.கு.ப்.ப.தி.வு செ.ய்.து வி.சா.ர.ணை ந.ட.த்.தி வ.ரு.கி.ன்.ற.ன.ர்.