3 மாத கு ழந்தையை உ.யி.ருட ன் பு.தை.த் து ப.லி கொ.டுத்த பெ ண்! வி.சார.ணையில் கூறிய அ திர வைக்கும் காரணம்!!

569

இந்தியாவின்…

இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தாயை ப.ழி.வா.ங்.கு.வ.தற்காக பெ ண் ஒருவர் அவருடைய 3 மாத கு ழ.ந்தையை உ.யி.ரு.டன் பு.தை.த்.து கொ.ன்.ற ச ம்ப வம் ப ரப.ரப்.பை ஏற்.படு.த்.தியுள்ளது.

பாசில்காவில் உள்ள அமீர் காஸ் கா.வ.ல் நிலையத்தின் அதிகார வரம்பு பகுதிக்குள் இந்த கொ.டூ.ர ச.ம்.ப.வம் ந.ட.ந்.து.ள்ளது. சம்பவம் குறித்து பொ.லி.சா.ர் அ.ளி.த்த தகவலின் படி, சம்பவத்தன்று Amandeep Kaur தனது 3 மாத கு.ழ.ந்.தை யை பக்கத்து வீட்டில் விட்டு வங்கிக்கு சென்றுள்ளார்.

வீடு திரும்பியது போது கு ழ.ந்.தையை கா.ணவி.ல்லை என்பதால் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தே.டி.யுள்ளனர். மறுநாள் காலை Amandeep Kaur கணவருடைய சகோதரரின் மனைவி Sukhpreet Kaur, கு.ழ.ந்.தை யின் கால்களை க.ழி.வுநீ.ர் சேகரிக்கும் தொட்டியில் பார்த்ததாக கூறியுள்ளார்.


இதனைத்தொடர்ந்து, கு.ழ.ந்.தை ச.ட.ல.மாக க.ழி.வு.நீ.ர் சேகரிப்பு தொட்டியிலிருந்து எ.டு.க்கப்.பட்டுள்ளது. தாங்கள் க.ழி.வுநீ.ர் தொ.ட்.டியில் தேடும் போது தெ.ன்.ப.டாத கு.ழந்.தை, எப்படி தற்போது இருந்தது என குடும்பத்தினருக்கு Sukhpreet Kaur மீது ச.ந்.தே.க.ம் எ.ழு.ந்.து.ள்ள.து.

இதனையடுத்து, Sukhpreet மீது Amandeep பொ.லி.சி.ல் பு.கா.ர் அ.ளி.த்.து.ள்ளார். Sukhpreet-ஐ பிடித்து பொ.லி.சா.ர் வி.சா.ரி.த்த போது, கு டும்.ப பி.ர.ச்சி.னை காரணமாக Amandeep ப.ழி.வா.ங்.க நான் தான் கு.ழ.ந்.தை.யை உ.யி.ரு.ட.ன் பு.தை.த்தே.ன் என கு.ற்.ற.த்.தை. ஒ.ப்.புக்.கொ.ண்.டு.ள்.ளார்.

இந்திய த.ண்.ட.னை.ச் ச.ட்.டத்.தின் 302 வது பிரிவின் கீழ் Sukhpreet மீது கொ..லை வ.ழ.க்.கு பதிவு செ.ய்.யப்.பட்டுள்ளதாக கா.வல்து.றை அ.திகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.