அ.டி.த்துத் து.ன்.புறுத்திய கணவன் : மனைவியும் தோழியும் சேர்ந்து செய்த ப.யங்கர செயல்!!

72

பிரான்சில்..

பிரான்சில் தன் ம.னைவியை அ.டி.த்.து து.ன்.பு.று.த்.தி.ய க.ணவனை தன் தோ.ழியின் உ.தவியுடன் கொ.லை செ.ய்.து து.ண்.டு து.ண்.டா.க்.கி ந.தியில் வீ.சியுள்ளார் அ.வரது ம.னைவி.

Rouen எ.ன்ற ந.கரத்தில் வா.ழ்ந்து வ.ந்த Celine Vasselin (35) த.ன் க.ணவரான Sliman Amaraவை த.ன் தோ.ழியான Jessica Adam உ.ட.ன் இ.ணை.ந்.து கொ.லை செ.ய்.து.ள்.ளா.ர்.

தி.ருமணமான புதிதில் Sliman நன்றாகத்தான் இருந்ததாகவும், கு.ழ.ந்தை பி.றந்த பி.றகு கு.டி.த்துவிட்டுத் த.ன்னைத் து.ன்.பு.று.த்.த து.வங்கியதாகவும் தெ.ரிவித்துள்ளார் Celine.

Sliman ஒரு நாள் த.ன்னை அ.டி.த்.து, த.ன் க.ழுத்தில் க.த்.தி.யை வை.த்.து த.ன் த.லை மு.டி.யை.ப் பி.டி.த்.து த.ர.த.ர.வெ.ன இ.ழு.த்துவந்ததாகவும், த.ன்னை வ.ன்.பு.ண.ர்.ந்.த.தா.க.வு.ம், வீட்டில் க.த்.தி மு.னை.யி.ல் பூ.ட்.டி வை.த்.த.தாகவும் தெ.ரிவித்துள்ளார் அவர்.

ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் இனி தன்னால் ச.மாளிக்க முடியாது என முடிவு செய்த Celine, தன் வாடிக்கையாளராக இருந்து தோ.ழியான Jessicaவுடன் இ.ணைந்து Slimanஐக் கொ.லை செ.ய்.து.ள்.ளா.ர்.

இ.ருவருமாக Slimanக்கு போ.தை.ப்.பொ.ரு.ள் கொ.டு.த்.து க.த்.தி.யா.ல் கு.த்.தி.க் கொ.லை செ.ய்.து அ.வரது உ.டலைத் து.ண்.டு து.ண்.டா.க வெ.ட்.டி பி.ளாஸ்டிக் க.வர்களில் போ.ட்டு Seine ந.தியில் வீ.சியிருக்கிறார்கள்.

த.ற்போது, Celineக்கு 22 ஆ.ண்டுகளும், அ.வரது தோ.ழியான Jessicaவுக்கு 17 ஆ.ண்டுகளும் சி.றை.த்தண்டனை வி.திக்கப்பட்டுள்ளது.