இ ளம்பெண் எடுத்த வி பரீத முடிவு!! நடந்த ப கீர் பின்னணி !!

190

இ ளம் பெண்..

குடும்ப பி.ர.ச்.சினை காரணமாக த.வ.றான முடிவு எடுத்து 22 வயதுடைய இ ளம் பெ ண் ஒருவர் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டுள்ளார்.

மீசாலை மேற்கை சேர்ந்த 22 வயதுடைய மகாதேவன் சுபேதினி என்பவரே ம.ர.ண.மடை.ந்.த.வராவார்.

அண்மைக் காலமாக யாழில் அதிகரித்துவரும் குடும்பத் த.க.ரா.றுக.ளும், த.ற்.கொ.லைக.ளு.ம், வ.ன்.மு.றை.களும் இ.ள.ம் ச.மு.தா.ய.த்.தினரை சீ.ர.ழி.த்.து வருகின்றன.

இதனாலேயே இவ்வாறான த.ற்.கொ.லை.கள் அ.டி.க்.க.டி வடமாகாணங்களில் இடம்பெறுவதாக செ.ய்.தி.களும் வெளிவருகின்றன.

இவ் இ.ள.ம் பெ.ண்.ணி.ன் த.ற்.கொ.லை தொடர்பில் பொ.லி.ஸா.ர் விசா.ர.ணை.க.ளை முன்னெடுத்து வருவதாக பிராந்திய செ.ய்.தி.கள் தெரிவிக்கின்றன.