எனக்கு இந்த பி ரச்சினை இருக்கு.. திருமணம் வேணாம்.. இன்னும் சில தினங்களில் திருமணம் நடக்கவிருந்த நிலையில் புதுப்பெண் எடுத்த வி பரீத மு டிவு!!

90

விஜயலட்சுமி…..

தமிழகத்தில் திருமணம் நி ச் ச யி க்கப்பட்ட பு து ப்பெண் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.ட ச.ம்.ப.வம் சோ.க.த்.தை ஏ.ற்.படு.த்.தி.யுள்ளது.

தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவர் சுடலையாண்டி. இவர் ம.னை.வி ஆறுமுகம். தம்பதிக்கு சந்தன செல்வி (25), விஜயலட்சுமி (23) என்ற மகள்களும் இசக்கி தாஸ் (21) என்ற மகனும் இருந்தனர்.

இதில் விஜயலட்சுமிக்கு வருகிற 10-ந் திகதி திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது.நேற்று அதிகாலை வ.ழ.க்.க.ம்போல் சுடலையாண்டியும், அவரது ம.னை.வி.யு.ம் எ.ழு.ந்து கடைக்கு சென்று விட்டனர்.

பின்னர் சந்தன செல்வி எழுந்து ச.மை.யலறை அருகே வந்தார். அங்கு கூ.ரையின் மேல் விட்டத்தில் தனது த.ங்.கை வி.ஜ.ய.ல.ட்சுமி க.ழு.த்தில் சே.லை.யால் தூ.க்.கில் தொ.ங்.கி.யதை கண்டு அ.ல.றி து.டி.த்.தார். ச.த்.தம் கேட்டு அ.க்.க.ம்.பக்கத்தினர் ஓ.டி வ.ந்.த.னர். இதனை அறிந்த பெற்றோரும் ப.த.றி அ.டி.த்.துக் கொ.ண்.டு ஓடி வந்தனர். ம.க.ளி.ன் உ.ட.லை பா.ர்.த்து க.த.றி அ.ழு.த.னர்.

ச.ம்.ப.வ.ம் குறித்து த.க.வ.ல.றிந்த பொலிசார் அங்கு வந்து வி.சா.ர.ணை நடத்தினார். வி சார  ணையி ல், வி ஜ ய லட் சுமி தனது கு டு ம் ப த்தா ரிடம் எ ன க்கு கா து சரிவர கேட்காது, இந்த பி ர ச்சினை  இ ருப் பதா ல் எனக்கு தி ரு ம ணம் வேண்டாம் என்று கூறி வ ந் ததா கவும் தெரிகிறது.

ஆனால் குடும்பத்தினர் அவரை ச மாதா ன ப் படுத்தி தி ரு மணத்துக்கு ச ம் ம திக்க வைத்துள்ளனர். தி ரு மண வே லை கள் நடந்து வந்த நிலையில் விஜயலட்சுமி தூ.க்.கு.ப்.போ.ட்டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டது தெரி.யவந்தது. இந்த ச.ம்.ப.வம் தொடர்பாக மே லு ம் வி.சா.ர.ணை ந.ட.த்.தப்பட்டு வ.ரு.கிறது.