கா_தலித்து தி ருமணம் செ ய்த ம_னைவி ப_ல_ரு_டன் உ_றவு : க_டைசி_யில் ம_னை_விக்கு நே_ர்ந்_த க_தி!!

159

நெல்லை மாவ_ட்டம்……………

ஒ ருசில ருடன் த வ றான உ றவில் தொ டர்ந்து இ ருந்து வ ந்ததால், 35 வ யது பெ ண் ஒ ருவர் மி க கொ_டூ_ரமாக வெ_ட்_டிக் கொ_ல்_லப்பட் டுள்ளார்.. 2 நாள் ஆ கியும் இந்த கொ_ லை ச_ம்பவ_த்தின் ப_தட்டம் இன்னும் நெ ல்லையில் அ டங்கவில்லை.

நெல்லை மாவ_ட்டம் முக்கூடல் அருகே உள்ளது செ_ங்குளம் எம்ஜிஆர் நகரைச் சேர்ந்தவர் மு த்துப்பண்டி.. இவருக்கு 40 வ யதாகிறது.. ம_னைவி பெயர் மு ப்பிடாதி.. 35 வ_யதாகிறது.. இருவ_ரும் காதலித்தா_ர்கள்..

கல்யாணமும் செய்து கொண்டார்கள். Woman murdered near Tirunvelveli 13 வருஷமாகிறது இவர்களுக்கு க_ல்யாணமாகி.. 12 வயதில் ஒரு மகன் இ_ருக்கிறான். முத்துப்பாண்டி தூ_த்துக்குடியில், சுமை தூ_க்கும் வேலை செய்து வருகிறார்…

இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று முப்பிடாதி வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது அங்கு வந்த 2 பேர் வந்தனர்.. திடீரென ம_றை_த்து வைத்திருந்த அ_ரிவா_ளால் மு_ப்புடாதி க_ழுத்_தில் சரமாரியாக வெ_ட்_டினர்.. இதனால் அவரது க_ழு_த்து, கைகளில் அ_ரிவாள் வெ_ட்_டு வி_ழுந்து ர_த்த வெ_ள்ள_த்தி_லேயே து_டி_து_டித்து ப_ரிதா_பமாக இ_ற_ந்_துவி_ட்டார்..

அந்த கொ_லை_யா ளிகளும் அங்கிருந்து த_ப்பி செ ன்று விட்டனர். அ ன்று இரவு மு த்துப் பாண்டி, வீட்டிற்கு வந்தார்.. வீட்டினுள் ம_னைவி ர த்_த வெ_ள்ளத்தில் பி_ணமாக கி_டப்_பதை கண்டு அ_ல_றினார்.. உ_டனடி_யாக அ_க்கம்பக்கத்தினரும் போ லீ சாருக் கு த க வல் சொ ன்னா ர்கள்..

பா_ப்பாகுடி போ லீ சார் வி ரை ந்துவந்து, மு ப்புடாதி உ_டலை மீ_ட்டு போஸ்ட் மா_ர்ட்டத்துக்கு பா_ளையங்கோட்டை அர சு ஆ ஸ்பத் திரிக்கு அ னுப்பி வை த்து வி_சார ணையும் ஆ ரம் பித்தனர். அப்போ துதான் மு_ப்பு டாதியின் சு_யரூபம் தெரியவந்தது.

அவருக்கு அந்த ப கு தியில் உ ள்ள ந_ப ர்களு டன் க_ள்_ளத் தொ டர்பு இ ரு ந்து ள்ளது.. ஒரு வர் இ ல்லை, ஒன் றும் மே_ற்பட்ட வர்களுடன் மு ப்பிடாதி தொ ட ர்பில் இ_ருந் து ள்ளதாக தெ_ரிகிறது.. இ தை த்தான் அ வ ர து உ_ற வின ர்கள்  க ண் டுபிடி த்து க_ ண் டித்துள் ளனர்..

முத்துப்பாண்டிக்கும் இந்த வி_ஷயம் தெ ரிந்து கொ_ந்_தளித்து ம_னை வி க்கு அட்_வைஸ் த ந்துள்ளார்.. ஆனாலும், மு ப்பி டாதி அ வர் களுடன் தொ  டர் ந்து தொ_டர்பில் இரு ந்து ள்ளார். இந்த ஆ_த்_திரத்தில்தான் கொ_லை நடந்_திருக்க லாம் என்று ச_ந்தே_கிக்கப்படுகிறது..

இ து தொடர்பாக அதே ப குதியை சேர்ந்த து ர்க்கை மு த்து என்ற 20 வயது இ_ளை ஞரை பி_டி_த்து வி_சா_ரணை நடத்_தப்படு வ ருகிறது.. மே லும்  ஒரு வரை போ_லீசார் தே டி வ_ரு கிறார்கள்…

மு ப்பி டாதியை கொ_ன்_றவர்கள் யார்? ஏ ன் கொ_ன்றா_ர்கள் என்ற உ_ண்மைத் தன்மையை போ லீ சார் வி_ரைவில் வெ ளி கொ ணரு வார் கள் என்று எ திர்பா ர்க்கப்படுகி றது.