கை.த்.தொ.லை.பே.சியை அ.ரு.கில் வை.த்.து உ.ற.ங்.கி.னா.ல் ஏ.ற்ப.டு.ம் பா.தி.ப்.பு!!

36562

கை.த்.தொ.லை.பே.சி..

கை.த்.தொ.லை.பே.சி.யை அருகில் வை.த்.து.க்.கொ.ண்.டு உ.ற.ங்.கி.னா.ல் பு.ற்.று.நோய் பா.தி.ப்.பு ஏ.ற்.ப.ட வா.ய்.ப்.பு.ள்.ளதாக க.லி.போ.ர்.னி.ய சு.கா.தா.ர ஆ.ரா.ய்.ச்.சி.யா.ள.ர்கள் தெ.ரி.வி.த்.துள்ளனர்.

இ.ளை.ஞ.ர்.கள் முதல் பெ.ரி.ய.வ.ர்கள் வரை பெ.ரு.ம்.பா.லா.னோ.ர் தங்களின் கை.த்.தொ.லை.பே.சியை அருகில் வை.த்.து.க்.கொ.ண்.டு தூ.ங்.கு.வ.தை ப.ழ.க்.க.மா.க வை.த்.து.ள்ளனர்.

அலாரம் வைப்பது, சமூக வலைதளங்களை இரவில் அதிகம் ப.ய.ன்.படுத்துவது உ.ள்.ளி.ட்.டவற்றை மு.டி.த்த பின் கை.ப்.பே.சியை அருகில் வை.த்.த.ப.டி தூ.ங்.கு.வ.தா.ல் பல பா.தி.ப்.புகள் ஏற்பட வா.ய்.ப்.பு.ள்ளது தெ.ரி.ய.வந்துள்ளது.

செல்போன் கோ.பு.ர.ங்களில் இருந்து வெ.ளி.யா.கு.ம் ஒ.ரு.வி.த ரே.டி.யோ. அ.தி.ர்.வ.லை.கள் செ.ல்.போ.ன் மூ.ல.ம் ந.ம்.மை. தா.க்.கு.வ.தா.ல் பு.ற்.று.நோ.ய் ஏ.ற்.ப.ட வா.ய்.ப்.பு.ள்.ள.தா.க California Department of Public Health (CDPH) தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் இதுகுறித்து California Department of Public Health (CDPH) இ.ய.க்.கு.ந.ரும் மாநில பொ.து சு.கா.த.ர அ.தி.கா.ரி.யு.மா.ன Dr.Karen Smith கூ.று.கையில்,

விஞ்ஞானம் பெரிய அ.ள.வில் வ.ள.ர்.ந்து இருந்தாலும் இ.து.போ.ன்ற க.தி.ர்.வீ.ச்.சு.களில் இருந்து ந.ம்.மை பா.து.கா.த்.து.க்.கொ.ள்ள வே.ண்.டுமென்றால் இரவில் கைப்பேசியை அருகில் வைத்துக்கொண்டு தூ.ங்.கு.வதை த.வி.ர்.ப்பது நல்லது என அறி.வு.று.த்.தியுள்ளார்.

மேலும் மூ.ளை.யி.ல் க.ட்.டி.க.ளுடன் வரும் நோ.யா.ளி.களில் பெ.ரு.ம்.பா.லா.னோர் பத்து வ.ரு.ட.த்.திற்கு மேலாக செ.ல்.போ.னை அருகில் வைத்துக்கொ.ண்.டு தூ.ங்.கு.ம் ப.ழ.க்.க.த்தை கொ.ண்.ட.வ.ர்.களாக இ.ரு.ப்.ப.தாகவும் தெ.ரி.வி.த்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here