க ட ற் க ரை யிலிருந்து மீ ட் க ப்ப ட் ட பெ ண் ணி ச ட ல ம்!

98

அம்பலாங்கொடை……………

ரன்தொம்பே கடற்கரை பகுதியிலிருந்து, நேற்று மாலை பெ ண் ணொருவர் ச ட லமாக மீ ட் கப் பட் டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இவ்வாறு ச ட லமா க மீ ட் கப் ப ட் டவர் மொறட் டுவை யை  சேர்ந்த, 67 வ ய துடைய பெ ண் என பொ லி ஸார்  தெ ரி வித்துள்ளனர்.

கு றி த்த பெ ண் ணின்  ச ட லம் பி ரே தப்  ப ரி சோ தனை க ளு க்காக பலபிட்டி வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் ச ம் ப வம் தொ டர் பி ல் பொ லி ஸா ர் மே ல திக வி சா ரணை க ளை மே ற் கொ ண் டு வ ரு கி ன்ற தா க வும்  தெ ரி ய வருகிறது.