க ண வனை இ ழ ந் த பெ ண் ணு டன் காதல்! வீட்டில் பெற்றோர் பார்த்த பெ ண் ணு டன் தி ரு மணம்: சில நாட்களிலே இ ளை ஞ னுக்கு நே ர்ந்த க தி!!

87

தமிழகத்தில்……..

தமிழகத்தில் கணவனை இ ழ ந்த பெ ண் ஒ ருவ ர் இ ளை ஞனு டன் நெ ரு ங் கி ப ழ கி வ ந்த நிலையில், அவருக்கு தி ரு ம ண ம்  ஆ ன செ ய் தி அ றி ந்து கூ லி ப்ப டை  ஏ வி கொ.லை செ.ய் ய மு யற் சி த்து ள்ள ச ம் ப வம் பெ ரு ம் அ.தி.ர் ச்சி யை ஏ ற்.படுத்தியுள்ளது.

க ள் ள க் கு றிச்சி, எம்ஜிஆர் நகரைச் சேர்ந்தவர் ரி யாஸ் அகமது. இவர் கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை பணியாற்றி வந்த போது, அங்கு நஜுரா பானு என்ற பெ ண் ணுட ன் ப ழ க் கம் ஏ ற் ப  ட்டுள்ளது.

க ணவ னை இ.ழ.ந்.த நஜூரா பானுவுக்கு இ ர ண் டு கு.ழ ந்  தை கள் உ ள் ளன ர். இவர்களின் ப.ழ க் க ம் நா ளை டை வி ல் நெ.ரு ங் கி ப ழ கும் ஆகியதால், இருவரும் கா த லி த்து வ ந் து ள்ள ன ர். தி ரு ம ணம் செ ய் ய வு ம் மு  டிவு செ.ய் து ள் ளனர். இந்த சமயத்தில் ரியாஸ் அகமதுவுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்க அவர் வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்றுவிட்டார்.

இந்நிலையில், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ரியாஸ் அகமது சொந்த ஊர் தி ரும்பியுள்ளார். சொந்த ஊர் தி ரு ம்பிய அவருக்கு பெ ற் றோ ர் பெ ண் பா ர் த் து தி ரு ம ண ம் செ.ய் து வை த் து ள் ள னர்.

இந்த த க வ லை எப்படியோ அறிந்த நஜுரா பானு, க டு ம்  ஆ த் தி ர த் தில் ரியாஸ் அகமதுவை தொடர்பு கொண்டு உன்னை தீ ர் த் து க ட் டு வி டு கிறே ன்  பா ர் என்று மி.ர ட் டி யு ள்ளார்.

இதனால், திருமணம் மு டி ந்த பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியில் வ ராம ல் இருந்த ரியாஸ் அகமது, சில வாரங்களுக்கு பின் தெ ரு வில் இருக்கும் டீ கடை ஒன்றிற்கு இ ரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு இ ரு சக்கர வாகனங்களில் ஹெல்மட்டுடன் இ ரு ந் த ஆறு பே ர் கொ ண் ட கு.ம் பல், ரியாஸ் அகமது வந்தவுடன், தா ங் க ள் ம.றை த் து வைத்திருந்த அ.ரி வா ளா ல் க.ண் மூ டி த் த  னமான வெ.ட் டி னர்.

இ தை ச ற் று ம் எ தி ர் பா ர் க்காத ரியாஸ் அ.ல றி து டி க் க, இ ந் த  ச த் த த் தை க் கே ட் டு ஓ டி வந்த அ க் க ம்  ப க்க த் தி ன ரைக் க ண்டு கொ.லை யா ளி கள் இ ரு ச க் கர வா க ன த் தி ல் அ ரி வா ளை கா ட் டி மி.ர ட் டி ய படியே ஓ டி வி ட் ட னர். இ ந் த ச.ம் ப வ ம்  தொ ட ர் பா க வ.ழ க் கு  ப.தி வு  செ.ய் துள் ள பொ.லி சா ர் , த ப் பி ச் சென்ற நபர்களையும், சென்னையில் இ ரு  க் கும் நஜூரா பானுவைத் தே டி  வ ரு கி ன்ற னர்.