சீனாவின் பகுதியாக லடாக் அறிவிப்பு: எழுத்து பூா் வ மாக ம ன் னிப் பு கோ ரி யது சு ட் டுரை நிறுவனம்!!

42

லடாக் யூ னி யன்…………..

லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை சீனாவின் ஒரு பகுதியாகத் த வறாகக் காண்பித்த விவகாரத்தில், நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் சு ட்டுரை நிறுவனம் எழுத்துபூா் வமாக ம ன்னி ப்பு கோ ரி யுள்ளது.

லடாக் யூனியன் பி ர தே ச த் தின் லே நகரில் உள்ள போா் நி னை விட த் தில் இ ருந் து சு ட் டுரை யில்  க ட ந்த மா த ம் ஒ ரு வா்  நே ர லை யில்  பேசு ம்போ து , அ ந் த இ ட த் தை  சீ னாவி ன்  ஒ ரு ப கு தி யாக சு ட் டு ரை நி று வ னம் த வ றா க தெ ரி வி த் தது.

லடாக்கைக் கை ப் ப ற்று ம் நோ க்கில்  அ ந் த ப்  ப கு தி யில்  ஏ ற் கென வே சீ னா  அ டி க் க டி  அ த் து மீ ற லி ல் ஈ டு ப ட்டு வ ரு ம் நி லை யி ல், சு ட் டுரை  நி று வ னத் தி ன் இந்தப் ப தி வு, இ ந் தி யா வுக் கு  க டு ம் கோ ப த் தை ஏ ற் ப டுத் தியது.

இ தைய டு த் து,  த க வல் பா  து காப் பு  தொ டா் பான நா டா ளு ம ன்றக் கு ழு , சு ட் டு ரை  நி று வ னத் தி ன் பி ர தி நி தி களை  அ ழை த் து க டு ம் க ண் ட னத் தை ப்  ப தி வு செ ய் த து.  சு ட் டு ரை  நி று வன ம் , தே ச த்  து ரோகச் செ  யலி ல்  ஈ டு பட் ட து  எ ன் று ம் அ ந் தக்  கு ழு தெ ரி வி த்த து.

அ ப் போ து,  த வ று தலா க ல டா க் கை  சீ னா வி ன் ஒ ரு  ப கு தி யா கக் கா ண் பி த்து வி ட் ட தா க,  சு ட் டுரை  நி றுவ ன த் தின் பி ர திநி தி கள் தெ ரி வித் தனா். இருப்பினும் அ வா்  க ளி ன்  வி ளக் க ம் போ து மா ன தாக  இ ல் லை எ ன் று நா டா ளு ம ன் ற க் கு ழு  தெ ரி வி த் தது. மே லு ம், இ து  தொ டா் பாக , சு ட் டுரை   நி றுவ ன த் தி ன்   த லை மை  நிா் வா கி  வி ள க் க ம் அ ளி க் க வே ண் டு ம் எ ன் று ம் அ ந் தக் கு ழு  தெ ரி வித் திருந்தது.

இதை ய டுத்து, அ ந் தக் கு ழு எ ழு த் துபூா் வமாக ம ன் னி ப் பு கே ட்டு  நா டா ளு ம ன் ற க் கு ழு வு க்கு க டி த ம் எ ழு தி யு ள்ள து. இ து கு றி த் து அ ந் த க் கு ழு வி ன் த லை வ ரும் , பா ஜக எம்.பி.யுமான மீ னா ட்சி லேகி புதன்கிழமை கூ றி ய தாவ து :

லடாக்கை சீ னா வின்  ஒரு பகுதியாகக் கா ண் பி த்து, இ ந் தி யா் களி ன் உ ணா் வு க ளை க்  கா ய ப் ப டு த் தி ய த ற்கா க  சு ட் டு ரை நி று வ னம் ம ன் னி ப்பு  கோ ரி யு ள் ள து.

லடாக் மட்டுமின்றி ஜம்மு-காஷ்மீரில் உ  ள்ள அ னை த் துப் ப கு தி க ளின்  பு வி யி யல்   த க வ ல்க ளை ஆ ய் வு செ ய் து, அ தி ல் ஏ தே னு ம் த வறு இ ரு ந் தால் ,  வ ரும்  3 0 -ஆ ம் தே தி க்கு ள் ச ரி செ ய் துவி டு வ தாக  அ ந்த நி று வனம் உ று திய ளித் து ள் ளது எ ன் றாா் மீ னா ட்சி  லே கி.