நடிகை ராதிகா மற்றும் சரத்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் ஓராண்டு சி றை த ண்டனை! காரணம் என்ன?

100

சரத்குமார் மற்றும் ராதிகா…………

நடிகர் சரத்குமார் மற்றும் ராதிகா சரத்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் செ க் மோ.ச.டி வ.ழ.க்கில் ஓராண்டு சி.றை த.ண்.டனை வி.தி.க்கப்பட்டுள்ளது.

சரத்குமார் தமிழ் திரையுலகில் நடிகராகவும், சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவராகவும் இருக்கிறார்.

இவர் ம.னைவி ராதிகாவும் நடிகையாவார். இந்த நிலையில் சரத்குமார், ராதிகா பங்குதாரராக உள்ள நிறுவனத்தின் செ க் தி ரும்பியதாக நீ.தி.மன்றத்தில் வ.ழ.க்கு தொ.ட.ரப்பட்டது.

இதில் 7 செக் மோ.ச.டி வ.ழ.க்குகளில் சரத்குமார் மீ.தா.ன 5 வ.ழ.க்குகளில் ஓராண்டு சி.றை வி.தி.த்து தீ.ர்.ப்பு.

ராதிகாவுக்கும் ஓராண்டு சி.றை த.ண்.டனை வி.தித்து சென்னை சிறப்பு நீ.தி.ம.ன்றம் உ.த்.தரவு பி.ற.ப்பித்துள்ளது.