பட்டப்பகலில் இ.ளம் பெ.ண்ணை நி.ர்.வா.ண.ப்படுத்தி கு.ச்.சியால் கொ.டூ.ர.மாக தா.க்.கிய இ.ளை.ஞர்கள்: நடுங்க வைக்கும் ச.ம்.பவம்!!

250

இந்தியா…

இந்தியாவில் இ.ள.ம்பெ.ண் ஒருவரை நான்கு இ.ளை.ஞ.ர்கள் நி.ர்.வா.ண.ப்படுத்தி கு.ச்.சி.யால் ச.ர.மா.ரியாக தா.க்.கிய வீடியோ வெளியாகி பெரும் ப.ர.ப.ரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் யாத்கிரி நகர் பகுதியில் இந்த கொ.டூ.ர ச.ம்.பவம் நடந்துள்ளது. நான்கு இ.ளை.ஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெ.ண்.ணை நி.ர்.வா.ண.ப்படுத்தி கொ.டூ.ர.மாக தா.க்.கும் வீடியோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

இதையடுத்து காவலர்கள் வீடியோவை ஆதாரமாக கொண்டு வ.ழ.க்.கு பதிவு செ.ய்.து வி.சா.ர.ணையை தொடங்கினர். அப்போது வீடியோவில் உள்ள நான்கு இ.ளை.ஞ.ர்களை பொ.லி.சா.ர் கண்டுபிடித்து கை.து செ.ய்.தனர்.

இந்நிலையில் அவர்களிடம் ந.டத்தப்பட்ட முதற்கட்ட வி.சா.ரணையில் இ.ச்.சம்பவம் ஒரு வருடத்திற்கு முன் நடந்தது தெரிய வந்துள்ளது. பேருந்திற்காக காத்திருந்த பெ.ண்.ணை நான்கு இ.ளை.ஞர்கள் க.ட.த்தி சென்று நி.ர்.வா.ண.ப்படுத்தி கு.ச்.சி.யால் தா.க்.கி.யுள்ளனர்.

அப்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது. அந்த வீடியோவில் தன்னை விட்டுவிடும்படி அந்த பெ.ண் கெ.ஞ்.சு.கி.றார். ஆனால் அவர்கள் உன்னை எ.ரி.த்.தா.லோ, கொ.ன்.றா.லோ யாருக்கும் தெரியாது என்று கூறி மி.ர.ட்.டுகின்றனர்.

பெ.ண்.ணை நி.ர்.வா.ண.ப்படுத்தி தா.க்.கி.யது ஏன் என்பது குறித்து வி.சா.ரணை நடைபெற்று வருகிறது. தி.ரு.ட்டு பு.கா.ரில் பெ.ண்.ணி.டம் ந.ட.த்.தப்பட்ட கொ.டூ.ர வி.சா.ர.ணையாக இருக்கலாம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பொ.லி.ஸ் யூகிக்கின்றனர்.

பட்டப்பகலில் 4 இ.ளை.ஞ.ர்கள் இ.ள.ம்.பெ.ண்.ணை நி.ர்.வாண.ப்படுத்தி கொ.டூ.ரமாக தா.க்.க.ப்பட்ட ச.ம்.ப.வம் அம்மாநிலத்தை உ.லு.க்.கியுள்ளது.