ப.ட்.ட.ப்ப.க.லில் ரயில் நிலைய வாசலில் மா.ண.விக்கு இ.ளை.ஞ.ரா.ல் ந.டந்த ப.ய.ங்.க.ரம்!!

431

சென்னை…

சென்னை தாம்பரம் ர.யில் நி.லை.யத்தின் வா.சலில் கல்லூரி மா.ணவி கு.த்.தி.க்.கொ.லை செ.ய்.ய.ப்பட்ட ச.ம்.பவம் பெ.ரும் அ.தி.ர்.ச்.சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரயில் நி.லை.யத்தின் வாயிலில் நின்று கொ.ண்.டிருந்த ஒருவரை இ.ளை.ஞர் ஒருவர் க.த்.தி.யா.ல் கு.த்.தி.யி.ருக்கிறார். பி.ன்னர் தானும் க.ழு.த்.தை அ.று.த்.து.க்கொ.ண்.டு த.ற்.கொ.லை.க்கு மு.யன்றுள்ளார்.

ப.டு.கா.ய.ம.டை.ந்த இருவரையும் சி.கி.ச்.சைக்காக குரோம்பேட்டை அ.ர.சு ம.ரு.த்.து.வமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். ஆனால் மா.ண.வி சி.கி.ச்.சை ப.ல.னின்றி உ.யி.ரி.ழந்துவிட்டார். இ.ளை.ஞ.ருக்கு தீ.விர சி.கி.ச்.சை அ.ளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுதொடர்பாக பொ.லி.சா.ர் வ.ழ.க்.குப் ப.தி.வு செ.ய்.து வி.சா.ரித்து வ.ரு.கின்றனர். மு.த.ற்.க.ட்ட வி.சா.ர.ணையில் மா.ண.வியின் பெயர் ஸ்வேதா என்பதும் இ.ளை.ஞ.ரின் பெ.யர் ராமு என்றும் தெ.ரியவந்துள்ளது.

கா.தல் வி.வ.கா.ரமாக இருக்கலாமோ என்ற கோ.ணத்தில் பொ.லிசார் வி.சா.ரி.த்து வருகின்றனர். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நு.ங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் மெ.ன்பொருள் துறையில் பணியாற்றி வந்த சுவாதி என்ற இ.ள.ம்.பெ.ண் ச.ர.மா.ரி.யாக வெ.ட்.ட.ப்.பட்டு உ.யி.ரி.ழ.ந்தது த.மி.ழ்.நா.ட்டையே உ.லு.க்.கியது.

கொ.லை.க் கு.ற்.ற.வா.ளியாக ராம்குமார் கை.து செ.ய்.ய.ப்.பட்டார். ஆனால் அவர் சி.றை.யி.லேயே த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து.கொ.ண்.டார். இ.ச்சூ.ழலில் மீண்டும் இதுபோல ஒரு கொ.லை ச.ம்.ப.வம் நடைபெற்றிருப்பது பெ.ரு.ம் ப.ர.ப.ர.ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.