முக்கோண காதல் : தொழிலதிபரை கொ ன் று சூட்கேஸில் ச டலம் : சி க்கிய காதலி!!

74

முக்கோண காதல்..

இந்தியாவின் டெல்லியில் தொழிலதிபர் ஒருவர் மா யமான வ ழக்கில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் நிதி நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வரும் 45 வயதான நீரஜ் குப்தா என்பவரை நவம்பர் 14 முதல் கா ணவில்லை என குறிப்பிட்டு அவரது நண்பர் பொலிசாரை நாடியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் நீரஜ் குப்தாவை கொ.லை செ ய் து, ச டலத்தை சூ ட்கேஸில் தி ணித்து, குஜராத் மாநிலம் பரூச் ப குதியில் ம றைவு செய்ததாக பொ லிசார் க ண்டுபிடித்து ள்ளனர்.

நீரஜ் குப்தாவின் நி றுவனத்தில் ப ணியாற்றி வ ருபவர் 29 வ ய தா ன ஃபைஸல். இ வருடன் க டந்த 10 ஆ ண்டுகளாக நீரஜ் ர க சி ய உ றவில் இ ருந்ததாக, அ வரது ம னைவியின் வா க்குமூ லம் இ ந்த வ ழக்கில் மு க்கிய தி ருப்பத்தை ஏ ற்படுத்தி யதாக கூ றப்படுகிறது.

நீரஜ் குப்தா மா யமான விவகாரத்தில் ஃபைஸல் மீ து ச ந்தேகம் இ ருப்பதாக, நீரஜின் ம னைவி அ ளித்த பு காரின் பே ரில் பொ லிசார் ஃபைஸலை வி சாரணைக்கு உ ட்படுத்தியு ள்ளனர்.

இ.தனையடுத்தே நீரஜ் மா.யமானதன் பி.ன்னணி வெ.ளிச்சத்துக்கு வ.ந்துள்ளது. தொ.டர்ந்து ஃபைஸல் ம.ற்றும் வ.ருங்கால க.ணவர், தா.யார் எ.ன மூ.வரை பொ.லிசார் கை.து செ.ய்துள்ளனர்.

ஃபைஸலுக்கு சுபைர் என்பவருடன் திருமணம் முடிவான நிலையில், நீரஜ் அதை க டுமையாக எ திர்த்துள்ளார். நவம்பர் 13 அன்று ஃபைஸலின் ஆதர்ஷ் நகரில் அமைந்துள்ள வாடகை குடியிருப்பில் வைத்தே நீரஜ் கொ.லை செ ய்யப்பட்டு ள்ளார்.

திருமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது என க ட்டாயப்ப டுத்தவே ஃபைஸலின் குடியிருப்புக்கு நீரஜ் சென்றுள்ளார். ஆனால் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவே, நீரஜுக்கும் ஃபைஸலுக்கும் இடையே வா க் கு வா த ம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அ ப்போது ஃபைஸலின் கு டியி ருப்பில் இ ருந்த சுபைர் ஆ த் தி ர த் தி ல் க த் தி யா ல் மூ ன்று மு றை நீரஜை கு த் தி யு ள் ளா ர். தொ டர்ந்து நீரஜ் இ றந்ததாக உ றுதி செ ய்த பி ன்னர், க டைக்கு செ ன்று பு திதாக ஒ ரு சூ ட்கேஸ் வா ங்கி வ ந்து, ச ட ல த் தை அ தி ல் தி ணித்து,

ரயிலில் குஜராத் சென்று அங்கே பெட்டியை ம றைவு செய்து விட்டு டெல்லி திரும்பியுள்ளார். தற்போது கொ.லை.க்.கு பயன்படுத்திய க த் தி யை பொலிசார் மீ ட்டுள்ளதா கவும், வி சாரணை தொ டரும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.