லா ரி மீ து எ ஸ் யு வி கா ர் மோ தி வி ப த் து..! 6 கு ழ ந் தை க ள் உ ட் ப ட 14 பே ர் ப லி..!!

73

உ த் தர ப் பி ர தேச த் தி ன்…..

உ த் தர ப் பி ரதே ச த் தின் பி ர தா ப் க ர் மா வ ட்ட த் தில் நே ற்று  இ ர வு நி று த் தி வை க் கப் ப ட்டி ரு ந் த லா ரி மீ து மோ தி ய தி ல் தி ரு ம ண வி ரு ந்து க் கு ச் செ ன் று தி ரு ம் பி  வ ரு ம் வ ழி யி ல், 6  கு ழ ந் தை க ள் உ ட் ப ட ப தி னான் கு  பே ர் கொ ல் லப் ப ட் ட ன ர் ம ற் று ம் சி ல ர் கா ய ம டை ந் த னர் எ ன் று அ தி கா ரி க ள் தெ ரி வி த் த ன ர்.

பி ர தாப் க ர் மா வ ட் ட த் தி ன் ம ணி க் பூ ர் கா வ ல் நி லை ய த் தி ன் கீ ழ்  உ ள் ள பி ரயா க ராஜ் -ல க் னோ நெ டு ஞ் சா லை யி ல் ஒ ரு இ ட த் தி ல்  இ ந் த வி ப த் து ந ட ந்த தா க போ லீ சா ர் தெ ரி வி த்த ன ர்.

சா லை வி ப த் து கு றி த் து உ.பி. மு த ல மை ச்ச ர் யோ கி ஆ தி த் யநாத்  வ ரு த் தம் தெ ரி வித் த தோ டு , அ ந் த இ ட த் தை அ டை ந்து அ னை த் து  உ த வி க ளை யு ம் வ ழ ங் கு மாறு   மூ த் த அ தி கா ரி களுக்கு  உ த் த ரவிட் டா ர்.

பி ர தா ப்க ரி ன்  கா வ ல் துறை   க ண்கா ணி  ப்பா ள ர் அ னு ரா க்  ஆ ர் யா , எ ஸ் யூ வி  டி ரை வ ர்  நி ன் று  கொ ண் டி ரு ந் த லா ரி யை ப் பா ர் க் க த வ றி  யதால் தா ன் இ ந் த வி ப த் து ந ட ந் த தா க மு த ன் மை  வி சா ர ணை யில்   க ண் ட றி ய ப் ப ட் டு ள்ள தா க தெ ரி வி த் தா ர்.

எ ஸ் யூ வி யில்  சி க் கி ய ப ய ணி கள்  வெ ளி யே  அ ழை த் து ச் செ ல் லப்ப ட் டு கு ண் டா வி ல் உ ள் ள ச மூ க சு கா தா ர  மை ய த் தி ற் கு மா ற் ற ப் பட் ட ன ர் . அ தி ல் 14 பே ர் இ ற ந் த தா க  அ றி வி க் க ப்ப ட் ட ன ர் . இ ற ந் த வ ர் க ளில்  பெ ண் க ள்  ம ற் று ம் கு ழ ந் தை கள்  அ ட ங் குவ  தாக வு ம்  ஆ ர் யா  மே லு ம் தெ ரி வித் தா ர்.

இ ற ந் தவ ர் க ள்  தி னே ஷ் கு மார்  (40), பவன் குமார் (10), தயரம் (40), அமன் (7), ராம்சமுஜ் (40), அன்ஷ் (9), கௌரவ் குமார் (10), நான் பயா (55), சச்சின் (12), ஹிமான்ஷு (12), மிதிலேஷ் குமார் (17), அபிமன்யு (28), பரஸ்நாத் (40) மற்றும் டிரைவர் பாப்லு(22) என அ டை யா ள ம் கா ண ப் ப ட் டுள்ளனர்.

இ ற ந் த வர் க ளி ல்   12 பேர் ஜிக்ராபூர் கிராமத்தைச் சே ர் ந்த வ ர் க ள், இ ரு வ ர் ம ற் றொ ரு  கி ரா ம த் தை ச்  சே ர் ந் த வர் க ள்  எ ன  போ லீ சா ர்  மே லு ம் தெ ரி வி த் தன ர் .   அ வ ர் கள்   ந வாப்  க ஞ்ச் ப கு தி யில்  உள் ள ஷே க் பூ ர் கி ரா ம த் தில்   ந ட ந் த  தி ரு ம ண த் தி ல்  க  ல ந் து கொ ள் ளச்   செ ன் று தி ரு ம் பி வ ந் த போ து  வி ப த் து  ந ட ந் து ள்ள து .

இ ந் த  மோ தலி ல்   எ ஸ்யூ வி  மோ ச மாக சே த ம டை ந் துள் ள தா க வும், இ ரு ள் கா ர ணமா க  மீ ட் பு ந ட வடி க் கை யி ல் போ லீ சா ர் சி ர மங் க ளை  எ தி ர்கொ ண் ட தா க வு ம் உ ள் ளூர் வா சி கள்  தெ ரி வித் த ன ர். இ ந் த ச ம் ப வ ம்  இ றந் த வ ரி ன் கி ரா மத் தி ல் வ ருத்த த் தை  ஏ ற் படு த் தி யது ட ன்,  அ வ ர் கள து  உ ற வின ர் கள் ம ற் றும் பி ற கி ரா ம வாசி க ள் ஏ ரா ளமா னோ ர்  கு ண் டா ச மூ க சு காதா ர   மை யத் தி ல் கூ டி யிரு ந் தன ர் .