ம ணி க்கட்டை அ று த்து.. ப டுக் கை அ றையில் ஒரே நேரத்தில் கு டும்பதிற்கு நே ர் ந்த ப ய ங் க ரம்!! அ தி ர்ச்சி பி ன் னணி!!

80

தமிழகத்தின்…….

தமிழகத்தின் மதுரையில் மொத்த கு டு ம்பமும் தூ.க்.கி.ட்டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ ண் ட வி வ கா ரத்தில், த ற்போ து அ.தி.ர்.ச்சி பி ன் ன ணி வெ ளி யாகி யு ள்ளது. திருச்சியை சேர்ந்த அருண்பாண்டியன் என்பவர் க ட் டிட காண்டிராக்டராக தொ ழி ல் செ ய் து வ ந் துள்ளார்.

இ வ ருக்கு வ ளர் ம தி எ ன் ற ம.னை.வி யும் அகிலா(20) பிரீத்தி(17) என இ ரு ம க ள்க ளு ம் இருந்தனர். சில ஆடுகளுக்கு மு ன் பு அருண்பாண்டியனுக்கு உ ட ம்பு ச ரி யில் லாமல் போகவே, அது தொடர்பாக ம ரு த்து வரை நா.டி யு ள்ள னர். அ ப் போது தா ன், அ வ ருக் கு மூ.ளை.யி ல் பு.ற்.று.நோ.ய் கட்டி இருப்பது தெரியவந்தது.

அந்த க ட்டி யை அ க ற்றி னா ல் உ.யி ரு க்கு ஆ.ப த் தாகி  வி டு ம் எ ன்று ம.ரு த்து வ ர் கள் கூ றி யுள் ள னர். இதை கேள்விப்பட்டு மொ த் த கு டு ம்பமே உ டை ந்து போ யுள் ளது. மேலு ம் தகவல் அறிந்த அ ன் றே வ ள ர்மதி த.ற்.கொ.லை க்கு  மு யன் றுள்ளார், ஆ னா ல் கு டு ம்ப த் தினர் அ வ ரை கா ப்பா ற் றி யு ள்ள னர்.

இந்த நிலையில், அ ரு ண்பாண்டியன் குடும்பம் மதுரைக்கு கு.டி பெ ய ர்ந் துள்ளது. அங்கு அருண்பாண்டியனுக்கு பு.ற்.றுநோ.ய் க் கு சி.கி ச் சையு ம் ந.ட ந் துள் ளது. அது ப ல னளி க்காமல்தான் கடந்த ஜூலை மாதம் உ.யி ரி ழந் துள்ளார். அருண்பாண்டியன் இ.ற ந் தபிறகு வ ள ர்ம தி பித் து பி.டி த் தது  போ ல இ ரு ந்தி ரு க்கி றா ர். இ த னைய டு த்தே , ம க ள்க ளு டன் த.ற்.கொ.லைக்கு மு டிவு  செ.ய் துள் ளார் வளர்மதி. முதலில் மணிக்கட்டை அ. று.த்.துக் கொ.ண் டு ள்ள னர்.

ஆ னா ல் அப்படியும் உ யி ர் போ க வில் லை  எ ன் றது ம், சேலையில் ஒரே நே ர த்தில் 3 பே ரு ம் தூ.க்.கில் தொ.ங்.கி உ.ள்ளனர். மேலும், தா ங் கள் வ ள ர்த்த நா ய் க்கு சா.ப்.பா.ட்.டில் வி.ஷ.ம் வை.த்.ததுடன், அ.தன் க.ழுத்.தை.யும். நெ.ரி.த்.தே கொ.ன்.றா.ர்.களாம். அதன்பிறகுதான் இவர்கள் க.டி.தம் ஒன்றை எ.ழு.தி வைத்து த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டு.ள்.ளனர்.

இவர்கள் 3 பே.ருமே ஏற்கனவே ஒ.ருமுறை த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்.ளலாம் என்று மு.டி.வெ.டுத்து தூ.க்.க மா.த்.தி.ரையை சாப்பிட்டுள்ளனர்.அ.ப்.போ.தும் உ.ற.வி.ன.ர்க.ளால் கா.ப்.பா.ற்..ற.ப்பட்டுள்ளனர். அப்பா இ.ல்.லா.மல் இ.ரு.க்கவே மு.டி.ய.விலை என்று அந்த பெ.ண்.க.ள் அ.ழு.து கொ.ண்.டே சொ.ல்.வா.ர்களாம்.

த.ற்.போது த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்.வத.ற்.கு முன்பு, சாமி அறை.க்கு செ.ன்.று தா யும், 2 மகள்களும் பூ.ஜை செ.ய்.து.ள்ளனர். பிறகு, தங்கள் குடும்ப போ ட்டோ வை எடுத்து வந்து அ தே சாமி அறையில் வைத்து அதற்கு பூ, பொட்டு வைத்து பூ ஜை  செ. ய்து ள்ள தாக பொ லி ஸ் த ர ப் பு தெ ரி வித்து ள்ளனர்.