ஓடும் பேருந்தில் குழந்தையோடு இருந்த தாய்க்கு நடந்த துயரம் : நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்!!

719

இந்தியாவில் ஓ டும் பே ருந்தில், பெ ண் ஒ ருவர் பா லி ய ல் வ ன் கொ டு மை செ ய்யப்பட்ட ச ம்பவம் பெ ரும் அ திர்ச்சி யை ஏ ற்படுத்தியுள் ளது. உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், நொய்டாவில் இ ருந்து மதுராவிற்கு செ ல்ல த ன் கு ழந்தை யுடன் பெ ண் ஒ ருவர் பே ருந்தில் ப யணம் மே ற்கொண் டார்.

ப டுக்கை வ சதியுடன் இ ருக்கும் அ ப்பே ருந்தில் ப யணித்த அ ந்த பெ ண்ணை அ ப்பேரு ந்தில் இ ருந்த இ ரண்டு ஓ ட்டுநர்க ள், பா லி ய ல் சீ ண்டல் செ ய்துள்ள னர். இ தில் 12 ப யணிகள் இருந்தும், அ ந்த பெ ண்ணுக்கு இ ந்த து யரம் ந டந்துள் ளது.

இ ரண்டு ஓ ட்டுனர்களின் ஒ ருவர் இ ரவு நே ரத்தில் பே ருந்து லக்னோ, மதுரா சா லையில் செ ல்லும் போ து அ ப்பெ ண்ணி டம் த காத மு றையில் ந டந்துள் ளார். பா லியல் வ ன் கொ டு மை செ ய்யப்பட்டுள் ளார்.


இ தனால் அ ப்பெ ண் த ன்னை பா லி ய ல் வ ன் கொ டு மை செ ய்தவர் கு றித்து கவுத்தம புத்தா நகர் கா வல் நி லையத்தில் பு கார் கொ டுத்துள் ளார்.

இ து கு றித்து பொ லிஸ் அ திகாரி கூ றுகையில்,பா திக்கப்ப ட்ட பெ ண் அ ளித்த பு காரின் பெ யரில் ச ம்பந்தப்பட்ட ஓ ட்டுநர் மீ து வ ழக்குப் ப திவு செ ய்துள்ளோம். மே லும் பே ருந்தை ப றிமுத ல் செ ய்து, ம ற்றொரு ஓட்டுநரை ந டந்த சம் பவம் தொடர்பாக கை து செ ய்துள்ளோ ம்.

ஆ னால் கு ற்ற ம் சா ட்டப்பட்ட ஓ ட்டுநர் த ப்பி ஓ டிவிட்டார். த ற்போது பே ருந்தில் வ ந்த ப யணிகள் அ னைவரையும் வி சாரித்து வ ருகிறோம் எ ன்று கூ றியுள்ளா ர்.

பொ துமக்க ள் ப யணிக்கும் பே ருந்தில், ச க ப யணிகள் ந டுவில் இ ப்படி ஒ ரு ச ம்பவம் ந டைபெற்றது பெ ரும் அ திர்ச்சியை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.