நடிகர் அஜித் வீட்டிற்க்கு வெ டிகு ண்டு மி ரட்டல் ! தல ரசிகர்கள் அ திர்ச்சி !

796

பெரும்பாலும் அ வசர போ லீஸ் 100 என்கிற எண்ணிற்கு எப்போதும் P rank Call வருவது சகஜம். ஆனால் அதை போ லீஸ்காரர்கள் அ சால்டாக எ டுத்துகொ ள்ள மு டியாது.

ஆனால் இந்த முறை சம்பந்தபட்ட நபரின் வீ ட்டிற்கே வெ டிகுண்டு மி ரட்டல் வ ந்துள்ளது. அதாவது,

தல அஜித் வீட்டில் அ டையாளம் தெ ரியாத ந பரால் வெ டிகு ண்டு மி ரட்டல் வி டுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை கா வல் Control Room க்கு பே சிய ம ர்ம நபர், இன்று மதியம் காவல் போன் செய்து விட்டு இணைப்பு து ண்டித்த நபர். மோ ப்ப நாய் உதவியுடன் தீ விர சோ தனை ந டக்கிறது.


இந்த செய்தி வை ரலாகிய பி ன்னர், த ற்போது அ ந்த Areaவே ப ரப ரப்பு ஆ கியுள்ளது. இதே போ லத்தான் நடிகர் விஜய் வீட்டில் வெ டிகு ண்டு வை த்திருப்பதாக கடந்த வாரத்தில் செ ய்திகள் வெளியானது. பிறகு அது வ தந்தி என்று தெ ரிந்தது.