தென்னந்தோப்பில் ச.ட.ல.மா.க கிடந்த 70 வயது மூ தாட்டி! கை.து செ.ய் யப்பட்ட இ ளைஞன்.. வி.சா.ரணையில் ப கீர் தகவல்!!

366

தமிழகத்தில்…

தமிழகத்தில் 70 வயது மூதாட்டியை வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.து கொ..லை செ.ய்.த இ.ளை.ஞனின் செ யல் அ.தி.ர்.ச்சியை ஏ.ற்.ப.டு.த்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தென்னந்தோப்பில் கடந்த 8ஆம் திகதி அ.டை.யாளம் தெ ரியாத, 70 வயது ம.தி.க்.கத்தக்க மூ.தாட்டி ப.டு.கா.ய.ங்.க.ளு.டன் ச.ட.ல.மா.க மீ.ட்.க.ப்.ப.ட்.டார்.

இந்த ச.ம்.பவம் குறித்து வ.ழ.க்.குப்.ப.தி.வு செ.ய்.த பொ.லி.சா.ர் உ.யி.ரி.ழ.ந்.த மூ.தா.ட்டி யார் என்றும், எ த ற்காக கொ.லை செ.ய்.யப்.ப.ட்டார் எனவும் வி.சா.ர.ணை மே.ற்.கொ.ண்.டனர்.

இதனிடையே மூ.தா.ட்டி பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை.க்.கு ஆ.ளா.க்.க.ப்.ப.ட்.டு கொ..லை செ.ய்.ய.ப்.பட்டது பி.ரே.த ப.ரி.சோ.தனை அ றிக்கையில் தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து பொ.லிசார் ஞாநேசன் என்பவரை கை.து செ.ய்.து வி.சா.ர.ணை மே.ற்.கொ.ண்டனர். அப்போது, ம.து.போ.தை.யில் அவர் மூதாட்டியை தூ.க்.கி சென்று பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை.க்.கு ஆ.ளா.க்கி.யதும், ச.ம்.பவம் வெளியே தெ.ரி.யாமல் இருக்க மூ.தா.ட்டியின் த.லை.யில் க.ல்.லை.ப்போ.ட்.டு கொ.லை செ.ய்.த.தும் தெ.ரிய வந்தது.

இ தையடுத்து உ.யி.ரி.ழ.ந்.த மூதாட்டி யார் என்பது குறித்து வி.சா.ர.ணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here